Komisja ignoruje głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Będzie rewizja Dyrektywy 96/71

Przewodniczący KE Juncker zapowiedział kontynuowanie prac nad rewizją Dyrektywy 96/71. W swoim przemówieniu w dniu 23.05.2016 potwierdził, że Komisja zignoruje kompletnie głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w swoich uzasadnionych opiniach uznały, że Komisja naruszyła swym wnioskiem legislacyjnym zasadę pomocniczości.

Oto fragment przemówienia Junckera:

„So wie es auch gilt, deutlich zu machen, dass das, was ich zu Beginn des Mandates der neuen Kommission formuliert hatte, dass die Kommission und die nationalen Parlamente zu einer intensiveren Zusammenarbeit finden müssen. Und das ist nicht in allen Beziehungen bis jetzt gelungen. Das scheitert eigentlich nicht so sehr am Willen der nationalen Parlamente, die wir ja brauchen, weil ein Teil der Legitimität und Legitimierung europäischer Vorgänge liegt in den nationalen Parlamenten. Man kann Europa nicht zum Erfolg führen, wenn man die Nationen nicht respektiert. Nationen sind keine provisorischen Erfindungen der Geschichte – die sind auf Dauer eingerichtet. Und insofern gilt es auch mit den Parlamenten Einvernehmen über wichtige europäische Vorhaben zu erzielen, dort gibt es verschiedene Prozeduren, alle möglichen Farbenspiele: gelbe Karten, rote Karten, grüne Karten. Wir haben jetzt festgestellt, dass der Richtlinien-Entwurf zur Arbeitnehmerentsendung auf Widerspruch in mehreren Parlamenten stößt, weil – es scheint – [dass] die Vorschläge der Kommission das Subsidiaritätsprinzip nicht respektieren würden. Ich sehe das anders, wir arbeiten daran und die Parlamente kriegen innerhalb der nächsten Wochen eine Antwort, die deutlich macht, wieso und weshalb die Kommission der Auffassung ist, dass in Sachen Entsenderichtlinie das grenzüberschreitende Thema ein vorherrschendes ist, das auch auf europäischem Plan anständig wird behandelt werden müssen.“

 

„To fatalna informacja dla firm delegujących” - skomentował dla Portalu RynekDelegowanie.pl Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP i Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV.

W dniu 5.05.2016 minął ośmiotygodniowy termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

Jest to obowiązkowy element procedury prawodawczej przewidziany w prawie europejskim. Wszystkie nadesłane uwagi i opinie są publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Poza tym są przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu uwzględnienia ich w przyszłej debacie ustawodawczej.

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w tej sprawie.

 

Jest to jedna niewielu opinii krytycznych wobec dyrektywy, które wpłynęły do KE.

Termin zakreślony przez KE został przegapiony przez niemalże wszystkie europejskie i także polskie organizacje pracodawców i organizacje biznesowe.  

 

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.

Izba Pracodawców Polskich wraz z europejskimi partnerami aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym dotyczącym delegowania w Europie, nie ograniczając się przy tym do bicia piany, formułowania ogólnikowych tez i spotkań z politykami i urzędnikami, którzy przyczynili się do wprowadzenia do porządku prawnego UE dyrektywy wdrożeniowej, która zacznie działać już 18.06.2016.

Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.