Ocena Wpływu Projektu rewizji Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników na polski rynek pracy i na finanse publiczne RP

W marcu 2016 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przeprowadził na zlecenie Zarządu Izby Pracodawców Polskich analizę wpływu wniosku prawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 w/s Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016) 128 final] na polski rynek pracy, na polskich eksporterów i na finanse publiczne RP.

Na zlecenie Zarządu IPP Instytut dokonał wnikliwej analizy:

1)danych dot. obrotów i zysków oraz kosztów pozapłacowych osiąganych przez wybraną zdywersyfikowaną grupę 345 przedsiębiorców-eksporterów,

2)dostępnych publicznie danych urzędowych dot. zjawiska /statystyk delegowania pracowników,

3)wyniku spotkań zorganizowanych w dniach 9.03.2016, 11.03.2016, 16.03.2016, 1.03.2016 z 234 pracodawcami-eksporterami usług delegującymi w sumie ponad 38.000 polskich pracowników za granicę,

W ocenie Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego wejście w życie Dyrektywy spowoduje:

·w okresie 2 lat od jej implementowania

  • likwidację lub upadłość ok. 8.000 polskich przedsiębiorców zajmujących się dotąd transgranicznym delegowaniem pracowników, w tym ponad 5.500 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uszczuplenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych funduszy, do których trafiają składki za pośrednictwem ZUS o 2.500.000.000,00 (dwa miliardy pięćset milionów) złotych rocznie,
  • uszczuplenie wpływów do budżetu Państwa na poziomie ponad 1.900.000.000,00 (1,9 miliarda) złotych rocznie.
  • w okresie 5 lat od jej implementowania
    • znaczący trwały odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę, który skwantyfikować należy na poziomie 550.000 pracowników. Grupa która podejmie bezpośrednie zatrudnienie za granicą z zamiarem pozostania w kraju wykonywania pracy charakteryzować się będzie najlepszymi kwalifikacjami, znajomością języków obcych, odwagą, otwartością i pracowitością. Będą to, z punktu widzenia rynku pracy, najbardziej wartościowi pracownicy. Polski rynek trwale straci tę grupę pracowników oraz ich rodziny.
  • w okresie 8 lat od jej implementowania odczuwalną trwałą migrację z Polski wykwalifikowanych pracowników w wieku od 20-40 lat wraz rodzinami, którą można skwantyfikować na poziomie ok. 850.000 osób.

Analiza porównawcza stosowanych i praktykowanych za granicą systemów optymalizacyjnych i innych uproszczonych systemów zatrudniania pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej uzasadnia pogląd, że duża część pracowników, którzy wyemigrują z Polski wskutek wejścia w życie Dyrektywy, zostanie pozbawiona w przyszłości ochrony emerytalnej, a w okresie aktywności zawodowej za granicą zostanie zepchnięta ku prekarycznym, uproszczonym i innym tymczasowym formułom zatrudnienia.