Oficjalna Publikacja Opinii IPP i EEEV w/s projektu rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Według danych udostępnionych przez Komisję zastrzeżenia zgłosiły parlamenty Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii. Mają one w sumie 20 głosów, przyznanych przez unijny traktat. Aby uruchomić "procedurę żółtej kartki" w sprawie projektu przepisów UE, wystarczy 19 głosów.

Zgodnie z procedurą parlamenty narodowe mogą wskazać powody, dla których uważają, że dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Zasada ta stanowi, że UE nie powinna regulować spraw, które mogą być lepiej rozwiązane przez same kraje członkowskie.

"Żółta kartka" od parlamentów narodowych oznacza, że Komisja Europejska podda swój projekt ponownej analizie i może podjąć decyzję o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu. Komisja musi uzasadnić swoją decyzję.

Wszczęcie procedury jest ogromnym sukcesem firm delegujących i osobistym sukcesem Prezesa Izby Pracodawców Polskich Tomasza Majora, który bardzo zaangażował się w proces lobbowania na rzecz storpedowania rewizji dyrektywy 96/71.

Przypomnieć należy przede wszystkim, że Tomasz Major, jako jeden z niewielu przedstawicieli europejskich organizacji pracodawców złożył do Komisji Europejskiej opinię do projektu dyrektywy.

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.

Izba Pracodawców Polskich wraz z europejskimi partnerami aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym dotyczącym delegowania w Europie.

Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.

Tomasz Major przekonywał w ostatnich tygodniach polskie władze, że projekt dyrektywy jest sprzeczny z zasadą subsydiarności.

Argumentów Tomasza Majora wysłuchał zarówno polski rząd, który przyjął w kwietniu jednoznaczne stanowisko, że dyrektywa jest sprzeczna z prawem europejskim, jak i Sejm i Senat, które podzieliły pogląd Tomasza Majora, że projekt jest sprzeczny z zasadą subsydiarności.

W biuletynie czerwcowym dostępnym już od dziś zamieściliśmy cały tekst opinii.: http://delegowanie.pl/miesiecznik-delegowanie-czerwiec-2016

Aktualne i bezpłatne dla wszystkich informacje n/t dalszego procedowania w/s dyrektywy znajdziecie Państwo tutaj: www.delegowanie.pl/dyrektywa

Przystąp do IPP: http://delegowanie.pl/member

 

Porównaj różne zakresy i oferty wsparcia prawnego dla firm delegujących: http://delegowanie.pl/wsparcie