Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 5.05.2016 minął dwumiesięczny termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

 
Jest to obowiązkowy element procedury prawodawczej przewidziany w prawie europejskim. Wszystkie nadesłane uwagi i opinie są
publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Poza tym są przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu uwzględnienia ich w przyszłej debacie ustawodawczej.
 
W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w tej sprawie.  
 
W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.
 
W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.
 
W najbliższych dniach będziemy Państwa informowali na łamach portaluwww.RynekDelegowania.pl o poszczególnych elementach tej obszernej opinii.  
 
Izba Pracodawców Polskich wraz z europejskimi partnerami aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym dotyczącym delegowania w Europie, nie ograniczając się przy tym do bicia piany, formułowania ogólnikowych tez i spotkań z politykami i urzędnikami, którzy przyczynili się do wprowadzenia do porządku prawnego UE dyrektywy wdrożeniowej, która zacznie działać już 18.06.2016.
 
O przygotowanie opinii poprosili Tomasza Majora twórcy tego wniosku ustawodawczego. Opinia jest precyzyjna, zawiera wiele przykładów z praktyki i jest swoistym podsumowaniem stanu delegowania w Europie. Tomasz Major formułuje odważne wnioski, przedkłada konkretne propozycje działań na szczeblu unijnym, a także otwarcie piętnuje zaniedbania instytucji europejskich oraz świadome naruszanie obowiązujących przepisów przez niektóre państwa członkowskie.
 
Oto pismo przewodnie w j. polskim oraz spis treści Opinii:http://delegowanie.pl/sites/default/files/EEEV817.pdf
 
W tym miejscu znajdują się wszystkie informacje dot. rewizji dyrektywy 96/71:www.delegowanie.pl/dyrektywa