PILNE!!! Komisja Europejska przedstawiła reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników

Szanowni Państwo!

W dniu 8.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Rewizja ta jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób.

Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na 2016 r.

Celem reformy jest wg Komisji ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi w jednym państwie członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim.

Zmiana ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym. 

Ukierunkowany przegląd przepisów poskutkuje wprowadzeniem zmian w trzech głównych obszarach:

 1. wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa;
 2. przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz
 3. delegowania długoterminowego.

Pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim.

Obecnie pracownicy delegowani są już objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie lub bezpieczeństwo.

Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna stawka wynagrodzenia ustalona przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować różnicami w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami delegowanymi i pracownikami miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Oznacza to, zdaniem Komisji, że pracownicy delegowani otrzymują często niższe wynagrodzenie od innych pracowników wykonujących tę samą pracę.

Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie stosowane do pracowników lokalnych, muszą być przyznane pracownikom delegowanym.

Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy, lecz także, w stosownych przypadkach, inne elementy, takie jak premie czy dodatki.

Państwa członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne elementy składowe wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie przepisów prawnych lub układów zbiorowych mających powszechne zastosowanie stają się obowiązkowe dla pracowników delegowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Wniosek ten daje również państwom członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim pracownikom taką samą płacę co głównemu wykonawcy. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy będzie to stosowane w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie zarówno do podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych. 

Przedstawiony projekt zmian zagwarantować ma także stosowanie przepisów krajowych dotyczących pracy tymczasowej w przypadku gdy agencje pracy tymczasowej mające siedzibę za granicą delegują pracowników do innego państwa członkowskiego.

Jeżeli okres delegowania przekroczy 24 miesiące, stosowane muszą być warunki zgodne z prawem pracy przyjmującego państwa członkowskiego, o ile jest to z korzyścią dla pracownika delegowanego. 

„Projekt zmian oznacza koniec delegowania w dotychczasowej formie, w dotychczasowych trybach delegowania i przy zachowaniu dotychczasowej zyskowności.” – skomentował zaprezentowany projekt zmian Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej polskiej organizacji zrzeszającej firmy delegujące, Prezydent Europejskiej Konfederacji Pracodawców – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej firmy delegujące z całej Europy oraz ich klientów – firmy niemieckie, francuskie, belgijskie, holenderskie oraz skandynawskie korzystające z pracowników delegowanych, a także Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej europejskie firmy delegujące.

 „Razem z naszymi europejskimi partnerami rozpoczynamy zakrojony na szeroką skalę lobbing na rzecz firm delegujących i ich kontrahentów.” – dodał Tomasz Major.

Na najbliższym spotkaniu online, które odbędzie się już w najbliższy piątek, omówiona zostanie nowa dyrektywa.

Omówione zostaną także zasady delegowania na gruncie dyrektywy wdrożeniowej, które zaczną obowiązywać w całej UE najpóźniej w czerwcu 2016 r.

  • Interpretacja pojęć i nowych zapisów istotnych dla polskich firm zawartych w dyrektywie wdrożeniowej.
  • W jaki sposób dyrektywa umożliwi zagranicznym firmom przejęcie biznesu, rynku i pracowników budowanych przez wiele lat przez polskie firmy?
  • Jak zapobiec przejęciu Waszego biznesu przez zagraniczne firmy?
  • Bardziej restrykcyjna, niż przy przepisach o A1, definicja zdolności firmy do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym,
  • Które firmy delegujące dziś nie będą mogły delegować w przyszłości,
  • Alternatywne dla delegowania modele transferu polskich pracowników za granicę,
  • Koniec delegowania w oparciu o „art. 13”?
  • Obowiązek opłacenia składek i podatków za granicą z mocą wsteczną jako konsekwencja naruszenia przepisów dyrektywy
  • Natychmiastowy obowiązek prewencyjnego zamrożenia w Polsce i za granicą rachunków bankowych i zajęcia majątku polskiego przedsiębiorcy i osób odpowiedzialnych w firmie za delegowanie pracownika w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dyrektywy?
  • Obowiązek przestrzegania przez delegujące przedsiębiorstwo nie tylko określonych w dyrektywie 96//71, ale także wszelkich innych regulacji mających zastosowanie do zagranicznych pracowników, także tych wynikających z układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, których stroną nie jest polski pracodawca,
  • Drakońskie sankcje i nieproporcjonalne konsekwencje prawne stwierdzenia przez zagraniczną inspekcję pracy, że nie są spełnione przesłanki delegowania (niewystarczająca/nie-branżowa działalność krajowa/w Polsce)
  • Obowiązkowa notyfikacja każdego delegowania pracowników oraz każdej zmiany, zjazdu pracownika itp.
  • Obowiązkowe przechowywanie dokumentów księgowo-płacowych oraz kadrowych w kraju, do którego jest delegowany pracownik,
  • Obowiązek wskazania w kraju, do którego delegowani są pracownicy, pełnomocnika do kontaktów z urzędami oraz ze związkami zawodowymi,
  • Szeroki zakres obowiązkowych, permanentnych i ciągłych kontroli krzyżowych, w trakcie których zagraniczna instytucja nie jest związana ustaleniami instytucji kraju siedziby firmy delegującej pracowników,
  • Szeroka odpowiedzialność zleceniodawcy polskiej firmy za płace i składki od delegowanych pracowników,
  • Możliwość inicjowania i uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych związków zawodowych i innych przedstawicieli pracowników mających wgląd w poufną dokumentację biznesową firmy,

  Spotkanie odbędzie się w piątek, 11.03.2016 o 10.00.

  Z uwagi na wagę zmiany, zarząd Izby Pracodawców Polskich umożliwi udział w spotkaniu szerszej niż zwykle liczbie firm.
  Pula miejsc została zwiększona do 50 osób. Ze względów logistycznych nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć wiekszej liczby firm. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbywa się w języku polskim. Przyjmowanie uczestników odbywa się całą dobę www.delegowanie.pl/online .

  Bezpośredni kontakt do organizatora:

  Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

  seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/

  Warunkiem uczestnictwa w seminarium online jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu.

  Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

  Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia.

  Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.

  Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP.

  Jak się odbywa Seminarium Online?

  Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:

  Krok 1   Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online

  Krok 2   Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.

  Krok 3   Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

  Wykład – uczestnicy słuchają wykładu, podczas którego mogą na czacie zadawać pytania do prelegentów. Wszystkie zadane pytania widzą też pozostali uczestnicy.

  Prelegenci udzielają głosu uczestnikom, którzy chcą zadać pytanie bezpośrednio.

  Po zakończonym wykładzie, prelegenci odpowiadają na wszystkie pytania.

  Zgłoś się na seminarium online poświęcone delegowaniu: www.delegowanie.pl/online

  Przystąp do IPP: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

  Cennik szkolenia online:

  Członkowie IPP:                       bezpłatnie

  Członkowie Premium IPP:           bezpłatnie

  Pozostałe firmy:                       750,00 PLN + VAT

  Członkostwo w IPP: miesięczna składka w wysokości 100 EUR.

  Zostań członkiem IPP: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

  Dla wszystkich firm, które przystąpią do IPP w 2016 roku: komplet komentarzy wart 9.900,00 PLN gratis.

  Drugi tom komentarzy poświęcony jest w całości obszernej analizie dyrektywy wdrożeniowej.


  Bezpośredni kontakt do organizatora:

  Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

  seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/