Pismo Tomasza Majora do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera: wezwanie do zdyscyplinowania Komisarz Thyssen i podległych jej służb

W dniu 16.05.2016 Tomasz Major wystąpił w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców do szefa Komisji Europejskiej z obszernym pismem w/s rozpoczęcia procedury żółtej kartki.

W swym piśmie Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców podkreślił na wstępie, że parlamentarne jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły w swoich uzasadnionych opiniach, że Komisja naruszyła w sposób drastyczny fundamentalną zasadę pomocniczości.

Tomasz Major zauważył, że w ostatnich wielu latach Komisja Europejska przyzwyczaiła przedsiębiorców do najwyższego standardu legislacji, do starannie przygotowywanych dokumentów i do wysokiego poziomu tłumaczeń dokumentów.

W swej obszernej, załączonej do pisma opinii do rewizji Dyrektywy 96/71, Tomasz Major pokazał, jak bardzo pogorszyła się jakość procedowania Komisji nad ważnymi dla Europy przepisami.

Prezes IPP podkreślił, że lektura wniosku legislacyjnego Komisji jest w tym kontekście szokiem dla wszystkich, którzy zajmują się  stosowaniem prawa europejskiego w Europie.

Wniosek nie jest oparty o rzetelną i wiarygodną oceną wpływu, a w jego kluczowych punktach nie jest oparty o jakąkolwiek ocenę wpływu.

Towarzysząca opiniowanemu Wnioskowi Komisji Ocena Wpływu jest oderwaną od rzeczywistości teoretyczną analizą niepełnych i wybranych danych statystycznych.

Autorzy Oceny Wpływu ograniczyli się do akademickich wniosków i nie podjęli nawet próby dokonania realnej oceny wpływu projektu na rynek usług i na rynek pracy w Europie, a przede wszystkim nie pofatygowali się nawet, by określić skutki dyrektywy na sytuację materialną pracowników delegowanych i ich rodzin.

Proponowane przez KE zmiany stoją w sprzeczności z podstawowym celem UE, jakim jest pogłębianie rynku wewnętrznego i wspieranie konkurencyjności, a brak szczegółowej analizy i dyskusji na temat skutków ewentualnych nowych rozwiązań podważa wspólne zobowiązanie instytucji UE i państw członkowskich do realizacji agendy Better Regulation i ograniczenia obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

Proponowana nowelizacja Dyrektywy Podstawowej 96/71 - poprzez użycie niejasnych konstrukcji i pojęć a także poprzez brak określenia kluczowych definicji oraz skutków prawnych prowadzi do lawinowego zwiększenia zawiłości regulacji, drastycznego wzrostu liczby sytuacji spornych, a w konsekwencji do wzrostu kosztów działalności przedsiębiorców świadczących usługi transgraniczne; proponowana Dyrektywa  - wbrew swoim założeniom - nie posłuży zwiększeniu transparentności i uproszczeniu.

Wniosek Komisji nie uwzględnia obowiązującej Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE, jest przykładem niepotrzebnej nadregulacji oraz narusza równe zasady i warunki działania „level playing field” skutkując drastycznym wzrostem formalności, kosztów działania po stronie pracodawców delegujących i ich kontrahentów.

W dalszej części swego pisma Tomasz Major odniósł się do niskiej jakości pracy legislatorów z DG Employment, Social Affairs & Inclusion.

Pani Komisarz Thyssen i podległe jej służby kierowały się wyłącznie chęcią zmiany paradygmatu świadczenia usług w Europie. Komisja wykorzystując zawirowania polityczne w Europie, próbuje w sposób ukryty, z pominięciem standardowych procedur legislacyjnych, dokonać rewolucji na europejskim rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz w zakresie swobody świadczenia usług i swobody przemieszczania się pracowników.

„W naszej opinii wykazaliśmy, że DG Employment, Social Affairs & Inclusion kieruje się konsekwentnie jednoznaczną intencją wykluczenia większości firm delegujących z rynku delegowania oraz doprowadzenia do tego, by pracownicy delegowani zatrudnieni zostali bezpośrednio w państwach przyjmujących; rządy państw – sygnatariuszy pisma z 18.06.2015r. skierowanego do Komisarz Thyssen, mają na celu dokonanie niespotykanego w historii „drenażu mózgów” ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem działań podejmowanych przez Komisję z inicjatywy rządów tzw. „przemysłowego jądra” UE jest sprowadzenie obywateli Państw Członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej do roli siły roboczej drugiej kategorii, spowodowanie, by składki od ich pensji popłynęły szerokim strumieniem do zagranicznych systemów zabezpieczenia socjalnego i by w przyszłości pozbawieni byli oni godziwego zabezpieczenia emerytalnego.

 

Swym radykalnym wnioskiem legislacyjnym Komisja zantagonizowała państwa członkowskie i partnerów społecznych w Europie: Państwa Członkowskie UE podzielone zostały przez Komisję na dwa wrogie obozy. Jeden z nich (Francja, Belgia, Niemcy, Holandia, Austria, Luksemburg i Szwecja) twierdzi z całą stanowczością, że walczy o lepsze prawo, podczas gdy drugi z nich (Polska, Czech, Słowacja, Estonia, Węgry, Rumunia, Bułgaria) twierdzi, że za wszelką cenę będzie walczył o wspólny rynek, o swobodę przepływu usług i pracowników. Komisja stając jednoznacznie po stronie państw „starej” Europy podejmuje ryzyko rozłamu Europy. Swym nieodpowiedzialnym Wnioskiem Legislacyjnym - w najgorszym w dziejach Wspólnoty momencie - spolaryzowała państwa członkowskie i ustawiła na dwóch biegunach i w pozycjach, które wydają się być nie do pogodzenia. Radykalny wniosek Komisji nie daje szans na debatę, na dyskusję i na dialog oraz na wspólne odnalezienie kompromisowego rozwiązania. Partnerzy społeczni zostali przez Komisję po raz pierwszy w historii podzieleni nie na organizacje pracodawców i pracowników. - Za barykadami wojny rozpętanej przez Komisję stoją z jednej strony pracodawcy i pracownicy ze starej Unii – walczą oni o utrzymanie za wielka cenę i jak najdłużej swojego dobrobytu kosztem broniących swobody przepływu pracowników i usług w UE pracodawców i pracowników z Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Komisja stworzyła dwa światy, których nie sposób pogodzić. Jest to woda na młyn dla wszystkich eurosceptyków i radykałów w Europie.” – napisał Tomasz Major do Przewodniczącego KE.

 

Na koniec Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców zarekomendował Komisji:

 1. Zaniechanie dalszych prac nad wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej z dnia 8.03..2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final];
 2. Doprowadzenie w całej UE do prawidłowej implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;
 3. Monitorowanie na bieżąco stosowanie we wszystkich państwach członkowskich
  • Dyrektywy Podstawowej 96/71,
  • Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;
 4. Doprowadzenie w trybie pilnym do opublikowania na jednej stronie internetowej wszystkich przepisów należących do „absolutnego jądra” przepisów mających bezwzględne zastosowanie zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 3 Dyrektywy 96/71;
 5. Dokonanie roboczego przeglądu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE po upływie roku od jej implementacji we wszystkich państwach członkowskich, oraz przeglądu, o którym mowa w art. 24 tej dyrektywy, wyciagnięcia wniosków,
 6. Rozpoczęcie, po dokonaniu zaproponowanego wyżej roboczego przeglądu, w sposób transparentny, otwarty i profesjonalny debaty nad ową koncepcją nie tylko delegowania, ale także w ogóle transgranicznego zatrudnienia w Europie z uwzględnieniem także aspektów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych etc. i prowadzić tę debatę w sposób wyważony uwzględniając aktualną trudną sytuację polityczną i społeczną w Europie;
 7. Zaproponowanie po wszechstronnej analizie jednolitą nowoczesną dyrektywę o delegowaniu, która regulowałaby zagadnienia zawarte w
  • Dyrektywie Podstawowej 96/71,
  • Dyrektywie Wdrożeniowej 2014/67/UE,
  • we wnioskach z audytu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE.

Tomasz Major zadeklarował w imieniu Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP wszelkie wsparcie merytoryczne oraz chęć podzielenia się z licznymi przypadkami naruszania swobody świadczenia usług oraz dyskryminowania firm działających transgranicznie na wspólnym rynku.

 

Załączniki: