Tomasz Major wzywa Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad projektem rewizji Dyrektywy 96/71

Działający w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców wezwał w swoim liście z dnia 13.05.2016 r. Panią Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad tym nieudanym pod względem poprawności legislacyjnej, wadliwym prawnie i szkodliwym dla wspólnego rynku wnioskiem legislacyjnym.

Tomasz Major podkreślił, że izby parlamentarne jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły w swoich uzasadnionych opiniach, że Komisja naruszyła w sposób drastyczny fundamentalną zasadę pomocniczości.

W przesłanej Pani Komisarz Opinii IPP i EEEV udokumentowały, że dyrektywa proponowana przez Panią Komisarz Thyssen na celu nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie swobody świadczenia usług.

Tomasz Major wykazał w swoich wnioskach, że działania DG Employment, Social Affairs & Inclusion są świadome i ukierunkowane na ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorców działających transgranicznie.

Na koniec Tomasz Major zaapelował do Komisarz Bieńkowskiej o zdecydowane podjęcie przez służby jej podległe szeroko zakrojonych działań ukierunkowanych na realizację wniosków zawartych w załączonej opinii, a w szczególności o dokładną weryfikację dyskryminujących i ograniczających działań podejmowanych przez instytucje poszczególnych państw członkowskich wobec firm delegujących i ich kontrahentów, o doprowadzenie do opublikowania w jednym miejscu wszystkich przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz o podjęcie działań mających na celu dostosowanie wymogów administracyjnych stosowanych wobec przedsiębiorców działających transgranicznie do realiów i stanu rozwoju komunikacji w XXI wieku.

„Komisarz Bieńkowska powinna natychmiast podjąć działania przewidziane prawem europejskim. Nie powinna przy tym kierować się aktualnymi konfliktami, jakie toczą się przez polską wewnętrzną scenę polityczną. Interes polskich i europejskich eksporterów oraz dobro wspólnego rynku są dobrami nadrzędnymi. Komisarz Bieńkowska powinna stanąć w jednym szeregu z polskim rządem i zawalczyć o swobodę przepływu usług na rynku europejskim.” – skomentował dla Portalu RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes IPP i Prezydent EEEV