Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71

W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71.

„Pani Komisarz Thyssen jest zdeterminowana, by kontynuować procedowanie nad kwestionowanymi przepisami. W ostatnich dniach napływają do niej „spontaniczne” listy od europarlamentarzystów i organizacji zainteresowanych ograniczeniem funkcjonowania przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej na jednolitym rynku. Wzywają oni Komisarz Thyssen do zignorowania głosu państw członkowskich przeciwnych dyrektywie. Bagatelizują też uzasadnione stanowiska parlamentów tych państw, które spowodowały wszczęcie procedury „żółtej kartki”.

Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że właśnie w oparciu o te opinie Komisja podejmie decyzję o dalszym procedowaniem nad wnioskiem legislacyjnym.

Przyszedł jednak czas na bardzo zdecydowane i profesjonalnie prowadzone działania polityczne. Tylko one mogą przynieść zamierzony efekt w postaci zaniechania dalszych prac nad wnioskiem legislacyjnym Komisji.

W naszym przekonaniu należy:

  1. przygotować propozycję wyjścia przez Komisję Europejską z kłopotliwej sytuacji, w której Komisja się znalazła w obliczu stanowczego sprzeciwu wielu państw członkowskich,
  2. przekonać do tej propozycji jak największą ilość rządów państw członkowskich UE oraz partnerów społecznych, po to, by każda z tych organizacji i każdy z tych rządów niezależnie zaczął wywierać wpływ na Komisję Europejską.
  3. Uważam, że kluczową rolę może grać w tym kontekście Pan Przewodniczący Komisji Europejskiej, który być może jako jedyny jest w stanie zahamować zdeterminowaną Panią Komisarz Thyssen.

 

Rozsądna propozycja dla Komisji to:

1.       Zaniechanie dalszych prac nad wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej z dnia 8.03..2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final];

2.       Doprowadzenie w całej UE do prawidłowej implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;

3.       Monitorowanie na bieżąco stosowanie we wszystkich państwach członkowskich

·       Dyrektywy Podstawowej 96/71,

·       Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE;

4.       Doprowadzenie w trybie pilnym do opublikowania na jednej stronie internetowej wszystkich przepisów należących do „absolutnego jądra” przepisów mających bezwzględne zastosowanie zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 3 Dyrektywy 96/71;

5.       Dokonanie roboczego przeglądu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE po upływie roku od jej implementacji we wszystkich państwach członkowskich, oraz przeglądu, o którym mowa w art. 24 tej dyrektywy, wyciagnięcia wniosków,

6.       Rozpoczęcie, po dokonaniu zaproponowanego wyżej roboczego przeglądu, w sposób transparentny, otwarty i profesjonalny debaty nad ową koncepcją nie tylko delegowania, ale także w ogóle na temat transgranicznego zatrudnienia w Europie z uwzględnieniem także aspektów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych etc. i prowadzenie tej debaty w sposób wyważony uwzględniając aktualną trudną sytuację polityczną i społeczną w Europie;

7.       Zaproponowanie po wszechstronnej analizie jednolitej nowoczesnej dyrektywy o delegowaniu, która regulowałaby zagadnienia zawarte w:

·       Dyrektywie Podstawowej 96/71,

·       Dyrektywie Wdrożeniowej 2014/67/UE,

·       we wnioskach z audytu funkcjonowania Dyrektywy Wdrożeniowej 2014/67/UE.”

- napisał w swoim piśmie Tomasz Major.