O organizacji

Status prawny IPP

Izba Pracodawców Polskich jest związkiem pracodawców działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Izba Pracodawców Polskich jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000176568 Izba Pracodawców Polskich posiada nr NIP: 5252283359 oraz europejski nr NIP: PL 5252283359.

Historia powstania IPP oraz opis działalności IPP

Izba Pracodawców Polskich powstała w lecie 2003 roku z inicjatywy firm delegujących pracowników do Niemiec. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Izba Pracodawców Polskich rozszerzyła działalność na inne kraje Unii Europejskiej oraz na kraje pozaunijne.

Najwyższy standard nowoczesnego wsparcia dla firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem rozszerzony został w latach 2010-2017 o wsparcie podmiotów zatrudniających cudzoziemców w Polsce oraz o wsparcie dla firm korzystających z nowoczesnych stosunków zatrudnienia. Członkowie IPP to Pracodawcy XXI wieku.

Izba Pracodawców Polskich (WWW.ipp.org.pl) zrzesza polskich przedsiębiorców - eksporterów, świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne agencje pracy tymczasowej, użyczające polskich pracowników tymczasowych zagranicznym kontrahentom. Izba Pracodawców Polskich monitoruje rynek usług w UE oraz wspiera firmy świadczące transgraniczne usługi, między innymi poprzez udzielanie im informacji. Do grona członków IPP dołącza coraz więcej zagranicznych agencji pośrednictwa pracy oraz zagranicznych firm przemysłowych.

Bardzo liczną grupą firm wspieranych przez IPP są podmioty polskie i zagraniczne zatrudniające w Polsce cudzoziemców i zajmujące się dalszym delegowaniem cudzoziemców do innych państw członkowskich UE.

Izba promuje nowoczesne stosunki zatrudnienia. Kompetencje kluczowe Izby to: outsourcing, praca tymczasowa, elastyczne stosunki zatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy terminowe, samozatrudnienie, zatrudnienie cudzoziemców, delegowanie za granicę, optymalizacje, zbiegi tytułów do ubezpieczeń. IPP wspiera zarówno podmioty korzystające z tych nowoczesnych form zatrudnienia, jak i odbiorców usług opartych o te mechanizmy.

Izba Pracodawców Polskich jest nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

Izba zabiega o lepsze regulacje dla firm w Polsce, a istniejące od wielu lat biuro w Brukseli skutecznie walczy o interesy polskich firm w Brukseli.

Izba Pracodawców Polskich przystąpiła w 2004 r. do CEA-PME, największej europejskiej konfederacji zrzeszającej związki pracodawców.
W 2015 roku IPP przystąpiła do Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV – wiodącej organizacji zrzeszającej europejskie firmy delegujące oraz odbiorców ich usług.

Izba Pracodawców Polskich jest organizacją apolityczną, korzystającą w kraju i za granicą, a także w instytucjach Unii Europejskiej ze wsparcia parlamentarzystów różnych opcji politycznych oraz lobbystów.

Powołany przez Izbę Pracodawców Polskich Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w sposób interdyscyplinarny. Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach jedyne w skali kraju. Instytut sporządza ekspertyzy na potrzeby postępowań sądowych prowadzonych w kraju i za granicą - na zlecenie sądów powszechnych, stron i pełnomocników sporów sądowych.

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki. Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki. Sekcja Opieki IPP i działający przy IPP Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu; www.PflegeInstitut.eu) są organizacjami niezależnymi od wielkich firm opiekuńczych dominujących na rynku, od dużych agencji pracy oraz od inwestorów finansowych zaangażowanych w biznes opieki. Misją Sekcji Opieki IPP i Instytutu Opieki jest utrzymanie wysokiej zyskowności legalnego delegowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich realnych wynagrodzeń dla personelu delegowanego. IPP i Instytut Opieki wspierają małe i średnie polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Przeciętna wielkość firm korzystających ze wsparcia IPP i Instytutu Opieki to firmy obsługujące od 50 do 300 rodzin.

Siedzibą Izby Pracodawców Polskich jest Warszawa. W wybranych krajach europejskich Izba posiada stałe przedstawicielstwa odpowiedzialne na kontakty z władzami krajów, w których działają członkowie IPP oraz z zagranicznymi organizacjami partnerskimi.  

Władze IPP

Dr Joanna Bzdok - Dyrektor Generalny IPP. Dr Joanna Bzdok odpowiedzialna jest za funkcjonowanie biura zarządu IPP oraz za działalność krajową, IPP.
Contact in English, German, Dutch, Polish
Formularz kontaktowy