Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie

SAIPPSąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich działa na podstawie par. 3 statutu Izby Pracodwaców Polskich - to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL i konwencji nowojorskiej z 1958 r.

Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich dzięki konwencjom międzynarodowym (głównie konwencji nowojorskiej z 1958 r.) jest wykonalny obecnie w ponad 140 krajach świata.

Adres Sądu:
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich
Izba Pracodawców Polskich
PL-00-685 Warszawa
ul. Poznańska 21/48

SAIPP@ipp.org.pl
WWW.ipp.org.pl/SAIPP

Aktualne przepisy dot. arbitrażu IPP
Modelowa klauzula arbitrażowa:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.

All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Court of Ar­bitration at the Chamber of Polish Employers in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim.

Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés par la Cour d'Arbitrage pres de la Chambre des Employeurs Polonaises suivant le Reglement de cette Cour en vigueur a la date de soumission de la demande d'arbitrage.

Alle aus oder in Zusammenhang mit diesem Ver­trag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der an dem Tag der Einleitung der Schiedsklage gül­tigen Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der Polnischen Arbeitgeberkammer in Warschau entschieden